Gebruiksvoorwaarden:

Door de websites van White Bream (hierna "Website") te bezoeken en te gebruiken aanvaardt u dat deze gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden die daarin zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen en/of die elders op deze Website vermeld zijn van toepassing zijn en worden deze voorwaarden geacht door u te zijn aanvaard. Indien u niet akkoord bent met deze voorwaarden, dan dient u deze Website niet te gebruiken. Indien u niet akkoord bent met enige additionele specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op specifieke inhoud (zoals hierna gedefinieerd) of op specifieke transacties te verrichten via deze Website, dan dient u het deel van de Website dat daar betrekking op heeft niet te gebruiken en dient u die inhoud niet te gebruiken of die transacties niet te verrichten. White Bream behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder nadere mededeling de inhoud te wijzigen of te actualiseren of de wijze van presentatie daarvan aan te passen. White Bream behoudt zich voorts het recht voor, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van de Website te beŽindigen of de toegang daartoe te beperken.

Disclaimer:

ALHOEWEL ZORGVULDIGHEID IS BETRACHT OM DE JUISTHEID VAN DE INFORMATIE ZOALS VERMELD OP DE WEBSITE TE VERZEKEREN, AANVAARDT WHITE BREAM GEEN VERANTWOORDELIJKHEID DAARVOOR. ALLE INHOUD WORDT VERSTREKT "IN DE STAAT WAARIN HET ZICH BEVINDT" EN "ZOALS BESCHIKBAAR". WHITE BREAM WIJST NADRUKKELIJK ELKE GARANTIE, DAARONDER MEDE INBEGREPEN GARANTIES MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF EEN GARANTIE DAT DE INHOUD NIET INBREUKMAKEND IS OF EEN GARANTIE TEN AANZIEN VAN HET FUNCTIONEREN VAN DE WEBSITE OF DE INHOUD, VAN DE HAND. WHITE BREAM GEEFT GEEN GARANTIE MET BETREKKING TOT DE BEVEILIGING VAN DEZE WEBSITE; U ONDERKENT DAT INFORMATIE KAN WORDEN ONDERSCHEPT TIJDENS VERZENDING. WHITE BREAM GEEFT GEEN GARANTIE DAT DE WEBSITE TOEGANKELIJK IS OF DAT DE SERVERS DIE DE WEBSITE TER BESCHIKKING STELLEN WERKEN OF DAT ELEKTRONISCHE BERICHTEN VERZONDEN DOOR WHITE BREAM VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE ELEMENTEN.

Beperkte aansprakelijkheid:

IN GEEN GEVAL IS WHITE BREAM OF ……N VAN HAAR LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, GEVOLG- OF SPECIALE SCHADE (DAARONDER MEDE BEGREPEN GEDERFDE WINST OF INKOMSTEN, VERLIES AAN CONTRACTEN OF ORDERS, ANDERE SCHADE ALS GEVOLG VAN BEDRIJFSSTAGNATIE EN VERLIES AAN INFORMATIE, DATA OF ANDERE MATERIALEN) VOORTVLOEIENDE UIT OF VERBAND HOUDENDE MET HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF DE ONMOGELIJKHEID OM DEZE WEBSITE EN ZIJN INHOUD TE GEBRUIKEN, ZELFS INDIEN WHITE BREAM IN KENNIS IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN HET OPTREDEN VAN DERGELIJKE SCHADE.

Gebruikersgedrag:

U dient zich als gebruiker van de Website in alle opzichten op te stellen en te gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig Internetgebruiker mag worden verwacht. Gebruikers mogen, onder meer, andere gebruikers en / of derden niet hinderen of schade toebrengen. Het is u, onder meer, niet toegestaan om de (inhoud van de) Website of onderdelen daarvan te gebruiken voor handelingen en / of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden. Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en / of gedragingen niet toegestaan: (a) inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van White Bream en / of derden; (b) het doen van afbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen; (c) het verspreiden van uitingen of berichten van racistische of anderszins kwetsende of grove aard; (d) het gebruik van racistische of anderszins kwetsende namen; (e) het verspreiden van wettelijk verboden materiaal; (f) het ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de Website; (g) het verspreiden of anderszins beschikbaar stellen van virussen of schadelijke programmatuur.

Verwijzingen:

Deze Website kan links naar andere websites bevatten die niet onder controle staan van White Bream. White Bream is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die web sites. White Bream heeft dergelijke links enkel voor het gemak van de gebruiker van deze Website opgenomen, en het opnemen van een link naar enige web site mag niet zodanig worden uitgelegd dat White Bream de inhoud van die website zou onderschrijven.

Privacy policy

We recognize that privacy of your personal information is important. Here is information on what types of personal information we receive and collect when you use and visit this website, and how we safeguard your information. We never sell your personal information to third parties.

Log Files

As with most other websites, we collect and use the data contained in log files. The information in the log files include your IP (internet protocol) address, your ISP (internet service provider, such as AOL or Shaw Cable), the browser you used to visit our site (such as Internet Explorer or Firefox), the time you visited our site and which pages you visited throughout our site.

Cookies and Web Beacons

We do use cookies to store information, such as your personal preferences when you visit our site. This could include only showing you a popup once in your visit, or the ability to login to some of our features, such as forums.

We also use third party advertisements to support our site. Some of these advertisers may use technology such as cookies and web beacons when they advertise on our site, which will also send these advertisers (such as Google through the Google AdSense program) information including your IP address, your ISP , the browser you used to visit our site, and in some cases, whether you have Flash installed. This is generally used for geotargeting purposes or showing certain ads based on specific sites visited.

USE OF WHITE BREAM PRODUCTS IN MEDICAL AND AIRCRAFT SYSTEMS:

White Bream products are not authorized for use in, or in connection with surgical implants, or as critical components in any medical, or aircraft, or other transportation devices or systems where failure to perform can reasonably be expected to cause significant injury to the user, without the express written approval of an Executive Officer of White Bream. Such use is at Buyer's sole risk, and Buyer is responsible for verification and validation of the suitability of products incorporated in any such devices or systems. Buyer agrees that White Bream is not liable, in whole or in part, for any claim or damage arising from such use and shall have no obligation to warranty such products. Buyer agrees to indemnify, defend and hold White Bream harmless from and against any and all claims, damages losses, costs, expenses and liabilities arising out of or in connection with Buyer's use of White Bream products in such applications to the extent Buyer has not obtained the express written approval of an Executive Officer of White Bream.